Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Charakterystyka wód popłucznych z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych i sposoby ich oczyszczania

Małgorzata Komorowska-Kaufman, Iwona Lasocka-Gomuła

Abstrakt


Streszczenie
W artykule opisano jakość wód popłucznych z filtrów odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych oraz skuteczność wybranych metod ich oczyszczania. Zaobserwowano wyraźnie podwyższone wartości stężeń żelaza, manganu i zawiesiny, a także mętność i zabarwienie, które nie pozwalały na ich bezpośredni zrzut wód do kanalizacji. 24-godzinny proces sedymentacji pozwolił na zmniejszenie tych parametrów do średniej wartości odpowiednio: 3,4 mg Fe/l, 0,1 mg Mn/l, 80,3 mg/l, 43,6 NTU i 36,7 mg Pt/l. Średnia skuteczność usuwania żelaza i zmętnienia wynosiła odpowiednio 98,0% i 94,7%. Zastosowanie jednogodzinnego napowietrzania wstecznego przed sedymentacją nie wpłynęło na skuteczność usuwania zmętnienia, ale miało pozytywny wpływ na przyspieszenie usuwania żelaza. Najlepszy efekt usuwania żelaza i zmętnienia uzyskano przez koagulację za pomocą PIX-112. Zastosowanie nawet małej dawki koagulantu znacząco zmniejszyło wymagany czas sedymentacji. Dla analizowanych płuczek zwrotnych dawka 10,8 mg Fe/l okazała się najskuteczniejsza, niezależnie od początkowego stężenia żelaza i zmętnienia. Po czasie sedymentacji 90 minut osiągnięto usuwanie żelaza i zmętnienia na poziomie 99,0 i 98,6%. Ustalenie dawki PIX-112 tylko na podstawie zmętnienia może prowadzić do pogorszenia jakości płukania wstecznego w wyniku obniżenia pH.

The spent backwash water from iron and manganese removal filters quality and treatment methods

Abstract
The quality of spend backwash water from iron and manganese removal filters and the effectiveness of selected methods of their purification are presented in the paper. The values of iron, manganese and suspended matter concentrations, as well as turbidity and color were significantly elevated in the studied backwashings, which did not allow for their direct discharge into the sewage system. The 24 hour sedimentation process allowed for reduction of these parameters to an average value of 3.4 mg Fe/l, 0.1 mg Mn/l, 80.3 mg/l, 43.6 NTU and 36.7 mg Pt/l, respectively. The average effectiveness of iron and turbidity removal was equal to 98.0% and 94.7%, respectively. The use of one hour aeration of backwashings before the sedimentation did not affect the efficiency of turbidity removal, but had a positive effect on the acceleration of iron removal. The best effect of iron and turbidity removal was obtained by coagulation with PIX-112. The use of even a small dose of coagulant significantly reduced the required sedimentation time. For the analyzed backwashings, the dose of 10.8 mg Fe/l proved to be the most effective regardless of the initial value of iron and turbidity concentration. After a sedimentation time of 90 minutes, an iron and turbidity removal equal to 99.0% and 98.6% were achieved. Setting the PIX-112 dose based only on the turbidity of the backwashings may lead to deterioration of treated backwashing quality as a result of lowering the pH.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Leszczyńska M. and Sozański M.: Szkodliwość i toksyczność osadów i popłuczyn z procesu uzdatniania wody, Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 2009, 40, 575-585.

Wiercik P.: Badania nad oczyszczaniem popłuczyn powstających podczas płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody, rozprawa doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Wiercik P. and Domańska M.: Wpływ recyrkulacji popłuczyn na jakość wody uzdatnionej – przegląd literatury, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2011, Vol.20 No.54, 333–343.

Kyncl M., Cihalova S., Jurokova M. and Langarova S.: Disposal and Reuse of the Water Processing Sludge, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2012, July-December, 11-20.

Chlipalski J. and Denczew S.: Wody popłuczne a kanalizacja miejska, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1997, 3, 92-94.

Komorowska-Kaufman M., Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Krajewski P. and Sozański M.M.: Zagospodarowanie odpadów z procesów uzdatniania wody, Instal 2016, 12, 53-58.

Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa, 2009.

Kawamura S.: Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities, John Wiley&Sons, New York 2000.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. 2006, poz. 964.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2014 poz. 1800.

Lasocka-Gomuła I., Ćwiklak B., Weber Ł.: Modernizacja SUW Mosina. Wybrane aspekty eksploatacyjne i techniczne Część I. Płukanie filtrów antracytowo-kwarcowych, Technologia Wody, 2011, 6, 47-52.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora