Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bisfenol A – występowanie w ściekach, zagrożenia dla środowiska i metody usuwania

Magdalena Zielińska, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Katarzyna Bernat, Katarzyna Bułkowska, Irena Wojnowska-Baryła

Abstrakt


Streszczenie
Bisfenol A (BPA) jest identyfikowanym w środowisku od kilkunastu lat związkiem chemicznym, ksenoestrogenem, który, mimo występowania w śladowych stężeniach, negatywnie wpływa na ekosystemy wodne i lądowe. Ze względu na znaczną produkcję BPA na świecie oraz szerokie wykorzystanie w przemyśle, jednym ze źródeł rozprzestrzeniania się BPA w środowisku są ścieki. W pracy opisano występowanie BPA w ściekach, scharakteryzowano metody usuwania oraz zaproponowano zintegrowany układ technologiczny, zapewniający efektywne usuwanie BPA ze ścieków, złożony z reaktora z biomasą unieruchomioną na nośniku oraz reaktora membranowego.

Bisphenol A – presence in wastewater, hazard to the environment and methods of removal

Abstract
Bisphenol A (BPA) is a chemical compound, xenoestrogen, that is identified in the environment for several years. Despite its presence in trace concentrations, BPA affects aquatic and terrestrial ecosystems. Due to the significant production of BPA in the world and extensive use in the industry, wastewater is one of the sources of the spread of BPA in the environment. The study describes the presence of BPA in wastewater, characterizes disposal methods and proposes an integrated technological system, providing effective BPA removal from wastewater, consisted of a reactor with biomass immobilized on a carrier and a membrane reactor.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andreottola G. i in.: Experimental comparison between MBBR and activated sludge system for the treatment of municipal wastewater. Water Sci. Technol., 41, 375–382, 2000.

ATV-DVWK: Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni z osadem czynnym, Niemieckie Normy ATV-DVWK-A 131E, 2000.

Bohdziewicz J. i in.: Usuwanie mikrozanieczyszczeń o estrogenicznej aktywności biologicznej w procesie nanofiltracji. Proceedings of ECOpole, 9, 1, 2015.

Chemical Week: Product focus: Bisphenol A. October 2006.

Clara M. i in.: The solids retention time – a suitable design parameter to evaluate the capacity of wastewater treatment plants to remove micropollutants. Water Res., 39, 97–106, 2005.

Flint S. i in.: Bisphenol A exposure, effects, and policy: A wildlife perspective. J. Environ. Manage., 104, 19–34, 2012.

Gómez M. i in.: Rejection of endocrine disrupting compounds (bisphenol A, bisphenol F and triethyleneglycol dimethacrylate) by membrane technologies. Desalination, 212, 79–91, 2007.

Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa, 1999.

Hirano T. i in.: Degradation of bisphenol A by the lignin-degrading enzyme, manganese peroxidase, produced by the white-rot basidiomycete. Biosci. Biotech. Bioch., 64, 1958–1962, 2000.

Inoue M. i in.: Degradation of bisphenol A using sonochemical reactions. Water Res., 42, 1379–1386, 2008.

Jackson J., Sutton R.: Sources of endocrine-disrupting chemicals in urban wastewater, Oakland, CA. Sci. Total Environ., 405, 153–160, 2008.

Jiang J.Q. i in.: Occurrence and treatment trials of endocrine disrupting chemicals (EDCs) in wastewaters. Chemosphere, 61, 544–550, 2005.

Kanki T. i in.: Water purification in a fluidized bed photocatalytic reactor using TiO2-coated ceramic particles. Chem. Eng. J., 108, 155–160, 2005.

Kasprzyk-Hordern B. i in.: The removal of pharmaceuticals, personal care products, endocrine disruptors and illicit drugs during wastewater treatment and its impact on the quality of receiving waters. Water Res., 43, 363–380, 2009.

Kotowska U., Jasińska M.: Analiza jakościowa śladowych zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych z miast północno-wschodniej Polski. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14, 223–232, 2011.

Liu G. i in.: Adsorption of bisphenol A from aqueous solution onto activated carbons with different modification treatments. J. Hazard. Mater., 164, 1275–1280, 2009.

Matsui S. i in.: Estrogen and estrogen mimics contamination in water and the role of sewage treatment. Water Sci. Technol., 42, 173–179, 2000.

Meesters R.J.W., Schroder H.F.: Simultaneous determination of 4-nonylphenol and bisphenol A in sewage sludge. Anal. Chem., 74, 3566–3574, 2002.

Morita M. i in.: Protective effect of immobilized ammonia oxidizers and phenol-degrading bacteria on nitrification in ammonia – and phenol containing wastewater. Eng. Life Sci., 7, 587–592, 2007.

Nasu M. i in.: Study on endocrine disrupting chemicals in wastewater treatment plants. Water Sci. Technol., 43, 101–108, 2001.

Nie Y. i in.: Fate and seasonal variation of endocrine-disrupting chemicals in a sewage treatment plant with A/A/O process. Sep. Purif. Technol., 84, 9–15, 2012.

Nomiyama K. i in.: Oxidative degradation of BPA using TiO2 in water, and transition of estrogenic activity in the degradation pathways. Arch. Environ. Con. Tox., 52, 8–15, 2007.

Nosek K. i in.: Badanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS). VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, 663–672, 2011.

Press-Kristensen K. i in.: Examining the biodegradation of endocrine disrupting bisphenol A and nonylphenol in WWTPs. Water Sci. Technol., 57, 1253–1256, 2008.

Rother E., Cornel P.: Optimizing design, operation and energy consumption of biological aerated filter (BAF) for nitrogen removal of municipal wastewater. Water Sci. Technol., 50, 131–139, 2004.

Samaras V.G. i in.: Fate of selected pharmaceuticals and synthetic endocrine disrupting compounds during wastewater treatment and sludge anaerobic digestion. J. Hazard. Mater., 244–245, 259–267, 2013.

Schäfer A.I. i in.: Bisphenol A retention in the direct ultrafiltration of greywater. J. Membrane Sci., 283, 233–243, 2006.

Seyhi B. i in.: Removal of bisphenol-A from spiked synthetic effluents using an immersed membrane activated sludge process. Sep. Purif. Technol., 87, 101–109, 2012.

Spivack J. i in.: Novel pathway for bacterial metabolism of bisphenol A. J. Biol. Chem., 269, 7323–7329, 1994.

Staples C.A. i in.: A review of the environmental fate, effects and exposures of Bisphenol A. Chemosphere, 36, 2149–2173, 1998.

Stasinakis A.S. i in.: Occurrence and fate of endocrine disrupters in Greek sewage treatment plants. Water Res., 42, 1796–1804, 2008.

Tanaka T. i in.: Enzymatic degradation of alkylphenols, bisphenol A, synthetic estrogen and phthalic ester. Water Sci. Technol., 42, 89–95, 2000.

Telke A.A. i in.: Purification and characterization of an extracellular laccase from a Pseudomonas sp. LBC1 and its application for the removal of bisphenol A. J. Mol. Catal. B-Enzym., 61, 252–260, 2009.

West R.J. i in.: Assessment of the ready biodegradability of Bisphenol A. Bull. Environ. Toxicol. Chem., 67, 106–112, 2001.

Wintgens T. i in.: Endocrine disrupter removal from wastewater using membrane bioreactor and nanofiltration technology. Desalination, 146, 387–391, 2002.

Wood P.M.: Autotrophic and heterotrophic mechanisms for ammonia oxidation. Soil Use Manage., 6, 78–79, 1990.

Xie Y. i in.: Molecularly imprinted polymer microspheres enhanced biodegradation of Bisphenol A by acclimated activated sludge. Water Res., 45, 1189–1198, 2011.

Xu J. i in.: Electroenzymatic catalyzed oxidation of bisphenol-A using HRP immobilized on magnetic silk fibroin nanoparticles. Process Biochem., 46, 1160–1165, 2011.

Yamamoto T. i in.: Bisphenol A in hazardous landfill leachates. Chemosphere, 42, 415–418, 2001.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora