Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych

Janusz R. Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Dawid Szpak, Krzysztof Boryczko

Abstrakt


Streszczenie
Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wdrożyła lub rozważa wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego. Decyzja o przygotowaniu tego dokumentu powinna być poparta wstępnymi badaniami gotowości do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego. W ramach artykułu przedstawiona została ankieta skierowana do przedsiębiorstw wodociągowych, punktowo oceniająca wstępne możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody. W pracy przedstawiono także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych.
Słowa kluczowe: ankieta, plan bezpieczeństwa wodnego

Analysis of survey concerning water companies availability of Water Safety Plans implementation

Abstract
An increasing number of water companies in Poland have implemented or are considering the implementation of Water Safety Plans. The decision to prepare this document should be supported by preliminary studies on the readiness to implement the Water Safety Plans. The article presents a survey addressed to water companies, spotting the preliminary possibilities of starting work related to the preparation of Water Safety Plans. The paper also presents the results of surveys conducted among several water companies.
Keywords: survey, water safety plan


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Guidelines for Drinking-water Quality. Fourth Edition. WHO, Geneva 2011.

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński J., Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013.

Szpak D.: Method of water consumers safety analysis and assessment. E3S Web of Conferences, 17 00092 (2017), s. 1-8.

Iwanek M., Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Mikołajuk P., Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXII, z. 62/2015, s. 167-183.

Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water suppliers. WHO, Geneva 2009.

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) z dnia 1.02.2018 r.

Setty K., O’Flaherty G., Enault J., et al.: Assessing operational performance benefits of a Water Safety Plan implemented in Southwestern France. Perspectives in Public Health, 138(5), p. 270-278.

Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Problemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę na obszarach zasilanych z małych ujęć. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2016, vol. 7, no. 1, s. 11-17.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora