Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego

Agnieszka Thier

Abstrakt


Streszczenie

Autorka przedstawia obieg wody w przyrodzie i opisuje jego wpływ na gospodarkę oraz dywersyfikację zasobów wodnych i tendencje w zużyciu wody w Polsce i na świecie. Omawia kwestię deficytu zasobów wodnych, podkreślając fakt, że kryzys w zaopatrzeniu w wodę często wynika z niewystarczającej infrastruktury technicznej. Wyjaśnia problematykę gospodarki zamkniętej z punktu widzenia zaleceń UE, zwłaszcza tych odnoszących się do gospodarki zasobami wodnymi. Publikację kończy przykład dostaw wody w obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.

Protection of water resources as a factor facilitating functioning of enterprises within closed circuit economy

Abstract

The author presents a hydrological cycle in nature and describes its impact on the economy as well as the diversification of water resources and the tendencies in the consumption of water in Poland and worldwide. Then she discusses the issue of the deficit of water resources, highlighting the fact that the crisis in water supply is more frequently due to the insufficient technical infrastructure. Finally the author explains the issue of the closed circuit economy from the perspective of the EU recommendations, especially those referring to water resources economy. She concludes with the examples of closed circuit water supply in enterprises and households.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adaption of Agreement on Global Environment and Development. United Nations, Rio de Janeiro–Nowy Jork 1992.

Brown A., Matlock M.D., A Review of Water Scarcity Indices and Methologies. The Sustainability Consortium, Fayetteville 2011.

Chmielewski W., Cele i zadania gospodarki wodnej jako działy gospodarki narodowej. Zakład Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa 2003.

Frerot A., Gospodarka cyrkulacyjna i efektywność wykorzystania zasobów motorem wzrostu w Europie. Fundacja Roberta Schumana, „Kwestie Europejskie” nr 331, Warszawa 2013.

Gutry-Korycka M., Kundzewicz Z., Pociask-Karteczka J. et al., Zasoby wodne a ich wykorzystanie. „Nauka” 2014, nr 1, s. 77-98.

Kowalczak P., Konflikty o wodę. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2007.

Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe. Odprowadzanie zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie. Warszawa 2012.

Long R., Obieg wody, http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclepolish.html.

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., Granice wzrostu. PWE, Warszawa 1973.

Mikulski Z., Gospodarka wodna. PWN, Warszawa 1998.

The Millenium Development Goals Report. United Nations, Nowy Jork 2015.

Milly P.C.D., Kundzewicz Z.W., et al., Stationarity is dead: Whither water management? „Science”, 2008, vol. 319, no. 5863, s. 573-574.

Ochrona środowiska. GUS, Warszawa 2016.

Progress on Sanitation and Drinking Water. WHO, UNICEF, Genewa 2015.

Report on Growth within: a circular economy vision for competitive Europe. Ellen MacArthur Foundation, Mc Kinsey Centre for Business and Environment, Londyn 2015.

Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Waszyngton 2006 oraz 2011.

Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2016.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70.

Sullivan C., Calculating a Water Poverty Index. „World Development”, 2002, vol. 30, nr 7, s. 1195-1210.

Thier A., Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych. Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 36, Kraków 2016.

Thier A., Kontrowersje wokół proponowanych zmian w Prawie wodnym. „Aura” 2017, nr 4.

UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water. WHO, Genewa 2012.

Ustawa z dnia USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ,Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r. Poz. 1566.

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa 2003.

World Water Development Report. UNDP 2013 oraz Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 2015.

Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja Europejska, Bruksela 2015 [COM (2015) 614 final].


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora