Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zmiana zasad oceny higienicznej materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w świetle projektu nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody zastępującej dyrektywę 98/83/WE

Agnieszka Stankiewicz, Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Dorota Maziarka

Abstrakt


Streszczenie

Brak jednolitego w skali UE systemu oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest powodem barier handlowych i utrudnień dla przedsiębiorców, którzy muszą poddawać wyroby ocenie w każdym z państw członkowskich. Projekt nowych regulacji w tym zakresie wprowadzając harmonizację metod badania powyższych wyrobów w oparciu o normy wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011, przewiduje jednocześnie szczegółowe określenie zasad oceny higienicznej w aktach wykonawczych do nowej dyrektywy dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia. Zasadniczym celem nowych zasad oceny jest ich ujednolicenie na obszarze UE, zapewniające jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów.

Changes to the rules for the hygiene assessment of materials in contact with drinking water in the project of the new directive on the quality of water intended for human consumption

Abstract
The lack of a harmonised and uniform EU-wide system of hygiene assessment of products in contact with water intended for human consumption is a reason for trade barriers and difficulties for entrepreneurs who have to assess their products in each Member State. The project of new regulations introducing harmonization of testing methods for the above products based on standards issued on the basis of Regulation (EU) 305/2011, also provides for a detailed definition of the principles of hygiene assessment in the implementing acts to the new directive on drinking water. The main purpose of the new assessment principles is to harmonize them throughout the EU, while ensuring a high level of consumer health protection.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa Rady z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, s. 32.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r., w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dz. Urz. UE L 12 z 15.1.2011, s. 1.

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Dz. U. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora