Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Rynek odpadów

Bożena Rusinek

Abstrakt


Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom, w tym działającym na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, znacząco wzrosły koszty utrzymania i działalności w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Polski organ antymonopolowy spróbował zidentyfikować największe problemy tego rynku. Z badania powstał raport „Badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”. Mając dodatkowo na uwadze, że znacząca większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest bądź zakładami budżetowymi gmin, bądź w 100% spółkami gmin, część informacji może okazać się przydatna również w związku z krótką analizą zamówień in-house w świetle najnowszego orzeczenia TSUE z 3 października 2019 r.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15715.

https://www.prawo.pl/samorzad/odbior-odpadow-z-nieruchomosci-niezamieszkalych-po-zmianie,453600.html.

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 22 października 2019 r. “”Reforma śmieciowa oczami samorządowców” Karol Wilk.

Informacje ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl) z dnia 2 grudnia 2016 r.

Artykuł 11 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE).

Decyzji Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. (2011/753/UE).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 20 grudnia 2013 r. (sygn. akt: II SA/Bk 96/13).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 września 2014 r. (sygn. akt: II OSK 1314/14).

Wyrok ETS w sprawie C-340/04 Carbotermo.

wyrok ETS w sprawie C-26/03 Stadt Halle, pkt. 49-52.

Wyrok ETS w sprawie C-231/03 Coname, pkt 23-26.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-instytucji-gospodarki-budzetowej-przez-organ-wladzy-publicznej-wykonujacy-funkcje-organu-zalozycielskiego-tej-instytucji-art.-4-pkt-13-ustawy-pzp.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2014 r. (sygn. akt II OSK 1314/14.

Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych, www.uzp.gov.pl.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 7 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 96/17.

Artur K. Modrzejeski, „Wybór regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonej przez podmiot wewnętrzny”, Finanse Komunalne 7-8/2012, str. 95.

wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-285/18.

Dziennik Gazeta Prawna z 16 października 2019 r. “Gminom trudniej będzie ominąć przetargi. To wynik wyroku TSUE.” S. Wikariak.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2020 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora