Autor - szczegóły

Barszczewska, Marta, Polska

  • No 3 (2016) - Zagadnienia prawne i ekonomiczne
    Stan zaawansowania wdrażania postanowień dyrektywy Rady 91/271/ EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
    Abstrakt